भविष्यातील औद्योगिक पीक ठरण्याची ‘शुगरबीट’मध्ये क्षमता